keskiviikko 16. joulukuuta 2015

Ekokoulu-hankkeen päätöksestä valitettiin

Kunnanhallitus kokoontui maanantaina. Esityslistalla oli mm. kohta, jossa käsiteltiin Ekokoulu-hankkeesta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tehtyä valitusta.

Kunnanhallitus katsoi, että valitus on aiheeton ja pyytää hallinto-oikeudelta vastausta siihen, voidaanko hankesuunnitelmapäätöstä laittaa valituksesta huolimatta täytäntöön.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan, kunhan se on tarkistettu.

tiistai 24. marraskuuta 2015

Ekokoulun hankintailmoitukset on nyt Hilmassa

Kuten olen kertonutkin, Ekokoulu-hanke on nyt lähtenyt liikkeelle. Viime perjantaina Hilmaan laitettiin kaksi hankintailmoitusta, toisella haetaan projektinjohtoa, toisessa suunnitteluryhmää.

Kumpikin hankinta toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Tilaaja eli Laukaan kunta valitsee osallistumishakemuksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, joille varsinainen tarjouspyyntö lähetetään. Tilaaja valitsee 3-5 tarjoajaa, mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on riittävästi. Jos tarjoajia on enemmän, heidän joukostaan valitaan parhaiten ehdot täyttävät. Tarjousten perusteella palveluntuottajista valitaan yksi, jonka kanssa tehdään sopimus.

Ekokoulu-hankkeessa toteutetaan siis uudisrakennus, johon tulee aluekyläkoulu, päiväkoti ja esikoulu. Sen suunnittelun pääperiaatteena on


 • kestävä rakentaminen, 
 • lähipalvelut, 
 • kiertotalouden edistäminen ja siihen oppiminen koulun arjessa sekä 
 • ekologisen ajattelumallin juurruttaminen yhteisölliseen oppimisympäristöön. 


 • Ekokoulukonseptissa pyritään käyttämään rakennusmateriaalina mahdollisimman paljon puuta, koska se on ekologinen ja kestävä materiaali, jolla on positiiviset vaikutukset myös sisäilmastoon. Talotekniikalla on myös keskeinen rooli pitkäikäisen ja energiatehokkaan rakennuksen toteuttamisessa.

  Tarjoukset tulee jättää hyvissä ajoin ennen joulua, määräaika on 21.12.2015 klo 12.00.

  Jäämme nyt siis jännityksellä odottamaan, kuinka paljon ehdot täyttäviä tarjoajia ilmaantuu! Onnea hakuun!

  tiistai 3. marraskuuta 2015

  Ekokoulu hankitaan innovatiivisella hankintamenettelyllä

  Lupasin kertoa teille lisää Ekokoulun hankintaprosessista. Siinä käytetään ns. innovatiivista hankintaa, joka tarkoittaa hankintaprosessia, jossa suurin panostus laitetaan hankinnan suunnitteluun ja vuoropuheluun toimittajaehdokkaiden kanssa.

  Uutta on sekin, että hankinnan kohteena ei ole tietty tavara tai palvelu, vaan jokin tarve; ei osteta lamppuja vaan valoa ja se, miten jokin tarve tyydytetään jää tarjoajan harteille. Miksi? No tarjoajalla on useimmiten parempi ammattitaito kyseessä olevassa asiassa kuin ostajalla.

  Tällainen hankinta onnistuu, jos

  • kumpikin osapuoli ymmärtää tarpeen ja halutun tuloksen
  • tilaajalla ja tarjoajilla on käytössään yhteinen kieli ja termit 
  Ekokouluhankkeessa pyritään innovatiiviseen hankintaan mm. siirtämällä hankinnan painopistettä lakisääteisestä kilpailutusprosessista hankinnan suunnitteluun. Tämän vuoksi järjestimme halukkaille toimittajille mahdollisuuden kertoa omista tuotteistaan ja ratkaisuistaan jo ennen hankkeen lakimääräistä kilpailutusta.

  Aiemmista Laukaan kunnan rakennusurakoiden kilpailutuksista poiketen Ekokoulu-hankkeessa on tarkoitus käyttää hankkeen kilpailutuksessa ns. neuvottelumenettelyä. Sitä on jo käytetty varsin hyvin lopputuloksin julkisissa hankinnoissa eri puolella Suomea. Neuvottelumenettelyä ei voi kuitenkaan käyttää kaikissa EU-hankinnoissa, mutta se sopii esimerkiksi rakennushankkeisiin, joiden rakennustyössä tehdään tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä. Koska Ekokouluprojektissa pyritään

  • kehittämään monistettava konsepti terveelliseen sisäilmaan ja kestävään kehitykseen perustuvan aluekoulun hankinnasta ja 
  • löytämään uusia innovaatioita kestävän kehityksen, innovatiivisen oppimisympäristön ja terveellisen toimintaympäristön osalta
  ehto toteutuu ja menettelyä voidaan käyttää.

  Neuvottelumenettelyssä hankinnasta julkaistaan normaali hankintailmoitus, jossa haetaan osallistujia hankinnan toteuttajiks ja ilmoitetaan tarjouksen valintakriteerit. Hakemuksen jättäneistä valitaan ennalta määrättyjen kriteerien perusteella tarjoajat neuvotteluihin. Neuvottelujen päätyttyä pyydetään neuvottelutuloksen perusteella lopulliset tarjoukset kirjallisina. Kirjallisten tarjousten perusteella tarjouksen valinta tehdään ennalta määrättyjen valintakriteerien perusteella. Valintaperusteena neuvottelumenettelyssä on käytettävä kokonaistaloudellista edullisuutta.

  Ekokouluhankkeessa tehdään useita erilaisia hankintoja, joista suurin on itse rakennuksen hankinta. Tarjousten valintakriteerit ja niiden painoarvot määritellään kussakin tarjouspyynnössä. Valintakriteereinä käytetään mm. projektinjohtopalkkiota, kannustinpalkkioita, teknistä ja taloudellista osaamista, riskin kantokykyä, henkilöstön ammatillista pätevyyttä ja osaamista sekä sitoutumista hankkeen tavoitteisiin.

  • Rakennuksen hankinta toteutetaan projektinjohtourakkana, jonka pohjana on normaalia tarkempi hankesuunnitelma. Suunnittelijoiden hankinta toteutetaan kilpailuttamalla pääsuunnittelija/arkkitehti, joka kokoaa suunnittelijaryhmän. Pääsuunnittelija/arkkitehdin hankinta toteutetaan myös neuvottelumenettelyllä ja todennäköisesti ns. ranskalaisena urakkana. Valinnassa otetaan huomioon ainakin osaaminen ja referenssit ekologisuudesta ja koulu- ja päiväkotisuunnittelusta.
  • Kalustehankinnoissa tukeudutaan KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa tehtyyn yhteishankintaan, jossa toimisto-, koulu- ja päiväkotiperuskalustuksen osalta sopimuskumppanina on Isku Interior Oy.
  • Tietotekniikkahankinoissa Laukaan kunnalla on sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. Sopimustoimittaja on Businessforum Oy. Sopimus kattaa koko tietotekniikkarepertuaarin pois lukien kopiokoneet. Myös kopiokoneista kunnalla on sopimus KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa, sopimustoimittajana on Konica Minolta Finland Oy. 
  • Toiminnan osalta järjestetään kilpailutukset halukkaiden keittiö- ja päiväkotiyrittäjien välillä. Nämäkin hankinnat toteutetaan neuvottelumenettelyllä. Näiden osalta pyritään toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin molemmin puolin kohtuullisella irtisanomisajalla. Nämä hankinnat toteutetaan keväällä 2016, jolloin mahdollisten keittiö- ja päiväkotipalveluyrittäjien hankinnan kriteereistä keskustellaan yrittäjien kanssa uudessa markkinavuoropuhelussa. Yhtenä kriteerinä tulee olemaan palvelusta maksettava hinta ja esimerkiksi palvelukonseptin innovatiivisuus.
  • Oppilaskuljetusten hankinnat kilpailutetaan yhteisesti muiden oppilaskuljetusten mukana talvella 2016. 
  Tämä teksti perustui Ekokoulun hankesuunnitelmaan. Osion kirjoitti alunperin Jarmo Pasanen.

  keskiviikko 28. lokakuuta 2015

  Investointipäätös tehty, mitäs nyt?

  Viime viikolla Hapsu ystävineen hihkui blogissa, kun investointipäätös Ekokoulun rakentamisesta oli tehty. Pitkä odotus on siis ohi ja päästään itse asiaan, suunnitelmia toteuttamaan.

  Ekokoulun hankesuunnitelmassa ehdottettiin alla olevia toimenpiteitä ja aikatauluja. Hankkeen yhteisesti hyväksyttävä yleisaikataulu laaditaan kuitenkin vasta valitun pääsuunnittelijan ja projektinjohtourakoitsijan valinnan jälkeen.

  Marras-joulukuu 2015:

  Suunnitteluryhmän (SR) ja projektinjohtourakoitsijan (PJU) kilpailutus suoritetaan samanaikaisesti hankkeen investointipäätöksen ja tonttiratkaisun jälkeen.

  Ekokouluhankkeeseen kilpailutetaan pää- ja arkkitehtisuunnittelijavetoinen suunnitteluryhmä. Mallissa kunta on sopimussuhteessa pää- ja arkkitehtisuunnittelutoimistoon, joka edelleen laatii sopimukset hyväksyttyjen alisuunnittelijoiden kanssa. Hankinnassa käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä tai neuvottelumenettelyä. Tarjousten valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisesti edullisinta. Suunnittelun palkkioissa käytetään haluttuun lopputulokseen sidottuja kannustimia. Kilpailutuksen yksityiskohtia tarkennetaan tarjouspyyntöön.

  Suunnitteluryhmän kokoonpano on seuraava:
  • arkkitehti- ja pääsuunnittelu (sisältää sisustuksen ja irtokalusteiden suunnittelun)
  • rakennesuunnittelu
  • LVIA-suunnittelu
  • sähkösuunnittelu
  • geosuunnittelu

  Hankkeen rakentamisen valmisteluvaiheessa käytetään tarvittavassa määrin kustannuslaskennan asiantuntijoita, sisäilma-asiantuntijoita, paikallisvalvontaa, LVI-asiantuntijoita sekä muita mahdollisia erikoisasiantuntijoita. Valittavien ratkaisujen tekniseen analysointiin ja toimivuuden varmistamiseen panostetaan

  Tammi-kesäkuu 2016:
  Hankkeen kehitys- ja suunnitteluvaihe

  Touko-syyskuu 2016:
  Aliurakoitsijoiden kilpailutus

  Elokuu 2016 - elokuu 2017
  Ekokoulun rakentaminen

  Elo-lokakuu 2017
  Koulutoiminta alkaa

  Ensi viikolla kerron vielä lisää Ekokoulun hankintaprosessissin yksityiskohdista. Tiivistetyn projektiaikataulun löydät myös täältä.

  keskiviikko 21. lokakuuta 2015

  Ekokoulu Laukaaseen!

  Hapsu-hirvi intoilee:
  Ekokoulusta tulee totta!
  Muutin juuri tämän blogin nimen, eli tiputin kysymysmerkin pois ja vaihdoin sen huutomerkkiin: Laukaaseen ON tulossa Ekokoulu!

  Valtuusto kokoontui maanantaina päättämään Ekokoulusta ja asiasta käytiin parin tunnin ajan vilkasta keskustelua. Mielipiteitä oli useita ja hanketyö sai sekä kehuja että moitteita. Osa oli huolissaan hinnasta ja osa tontin epävarmuudesta, joku ehdotteli ekosysteemiin myös poneja ja possuja. Lopuksi tehtiin kuitenkin yksimielinen päätös, jolla hankesuunnitelma hyväksyttiin.

  Asia herätti minun Facebook-virrassani innostunutta hihkuntaa ja mm. tulevien ekokoululaisten vanhemmat hehkuivat tyytyväisyyttä:

  "So great!  meidän lapsetkin pääsee oikeaan Ekokouluun!    nimim. tyytyväinen isä"

   "Onhan se toki hienoa,meidän lapset saavat käydä koulunsa terveissä rakennuksissa. Ensin ekokoulu ja sitten uuteen kouluun Laurinkylälle. ""

  Uusia kyläläisiäkin päätös saattaa houkutella tonteille:

  "Meillä olisi tontti kahtottuna Vuonteelta. Pitäiskö?!?"

  Jarmo Pasanen kuvasi kokouksen, ja nyt sinäkin pääset "kärpäseksi kattoon" keskustelua seuraamaan.


  Laukaan kunnanvaltuuston kokous 19.10.2015 from Laukaan kunta on Vimeo.

  maanantai 19. lokakuuta 2015

  Valtuusto päättää tänään Ekokoulusta

  Hapsu-hirvi odottaa Ekokoulu-
  päätöstä pulpetin ääressä
  Tänään on se päivä, jota olemme odottaneet pitkään, Laukaan kunnan valtuusto tekee nimittäin illalla päätöksen siitä, rakennetaanko Laukaaseen Ekokoulu vai ei. Valtuuston kokoukset ovat julkisia, tänään kokous alkaa hotelli Vuolakkeessa kello 18.

  Mediassakin Ekokoulu-asia on herättänyt taas viime aikoina huomiota.

  Ylen uutisessa kerrottiin Ekokoulun mahdollistamasta uudesta kyläpolitiikasta:
  Haluamme rakentaa tällaista tulevaisuuden kyläkoulua, jossa otetaan huomioon esimerkiksi lähiruoka ja -liikenne. Siitä tulisi myös ihmisten kohtaamispaikka, olohuone, eli hyvin tämmöinen avoin tila eri tilaisuuksiin ja kokoontumisiin, kertoo sivistystoimenjohtaja Juha Tolonen.
  #Laukaa'n #ekokoulu'n kohtalo ratkeaa ensi viikolla | Yle Uutiset | yle.fi http://t.co/W30KaDMt6v
  — Elina Sillanpää (@ElinaSillanpaa) October 13, 2015

  Keskisuomalainen taas nosti otsikkoon Ekokoulun lämmityksen, joka tapahtuisi aurinkoenergialla ja biokaasulla.
  Myös Radio Kompassi noteerasi uutisen.


  Jos kunnanvaltuusto tekee tänään myönteisen päätöksen, rakentaminen alkaa ensi kesänä, ja Ekokoulu on valmis käyttöön syksyllä 2017. Pidetään siis yhdessä peukkuja pystyssä!

  PS. Valtuuston kokouksesta ei ole tulossa videostriimiä livenä, mutta uskon, että tieto päätöksestä leviää illalla esimerkiksi Twitterin kautta. Seuraa siis #ekokoulu-hashtagia!

  perjantai 9. lokakuuta 2015

  Kunnanhallitus hyväksyi Ekokoulu-hankesuunnitelman

  Hapsu-hirvi hymyilee ja lymyilee
  vanhojen koulukirjojen takaa
  No nyt sain hyviä uutisia Antilta:

  kunnanhallitus hyväksyi Ekokoulu-hankesuunnitelman yksimielisesti!

  Seuraavaksi odotamme, mitä valtuusto päättää 19.10.2015.

  Mukavaa viikonloppua ja syyslomaa kaikille!

  Terveisin
  Hapsu-hirvi ystävineen

  perjantai 25. syyskuuta 2015

  Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi Ekokoulun hankesuunnitelman tiistaina

  Tältä Laukaan Ekokoulu voisi näyttää. Lähde: Arkkitehtipalvelut

  Ekokoulu-hanke on siirtynyt projektiryhmän käsistä: tiistaina Kasvun ja oppimisen lautakunta käsitteli hanketta ja hyväksyi tekemämme hankesuunnitelman yksimielisesti. Jes! Asian käsittely etenee seuraavaksi kunnanhallitukseen (5.10.2015) ja sieltä kunnanvaltuustoon (19.10.2015). Jatkamme siis odottelua.

  maanantai 7. syyskuuta 2015

  Ekokoulu palaveerasi uusien ajatusten äärellä

  Perjantaina saapuessani Kuntalaan Ekokoulun palaveriin ihmettelin, kun ihmiset onnittelivat Jaakko Kiiskilää. Pikaisella googlauksella selvisi, että meillä on vihdoin oikea kunnanjohtaja, ei enää "virkaa tekevä":
  Ennen Ekokoulu-palaveri kävimme aamukahveilla, ja kuulimme Juhan Tolosen terveiset tuoreelta Oulun reissulta, Juha ja opettajat olivat osallistuneet Nova Schola -seminaariin, jossa oli puhuttu uudenlaisista oppimisympäristöistä ja tutustuttu Oulun uusiin ja vanhoihin kouluihin.

  Palaverissa Tero Wéman kertoi, miten hän oli esitellyt koulu- ja pihasuunnitelmia opettajille ja päivittänyt niiden pohjalta suunnitelmia. Käyttäjien esittämät toiveet otetaan suunnitelmissa huomioon, mutta kaikkia toiveita ei voi sell.aisenaan toteuttaa. Hankesuunnitelmavaihe toteutetaan pääosin nykyisillä tilaohjelman linjauksilla. Jos hanke päätetään toteuttaa, koulun yksityiskohtia hiotaan vielä käyttäjien kanssa varsinaisen suunnitteluvaiheen aikana. Tilojen käytön tehokkuus on suunnitelmissa hyvällä tasolla, rakennuksen koko olisi noin 2500 brm2.Pihasuunnitelmassa on mukana myös kellari ja kasvihuone. Keskiviikon ohjausryhmässä käsitellään mm. sitä, milllainen ulkoliikunta-alue ja minkäkokoinen liikunsali Ekokoululle tulisi tehdä.

  Mika Vornanen taas esitteli meille Ekokoulun mahdollista tonttia ja keskustelimme sen tarjoamista mahdollisuuksista. Toivomme muuten saavamme tonttiasiasta varmistuksen jo viikon sisällä, pitäkää peukkuja! Mika esitteli myös kustannuslaskelman alustavia tuloksia ja sitä, miten eri osat vaikuttavat kokonaiskustannuksiin sekä sitä, miten VTT oli arvioinut Ekokoulun rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmia.

  Ekokoulu seurasi Verohallinnon jalanjäljissä - kokeilin palaverin snäppäystä eli jakamista reaaliajassa Snapchatissa.  Snäppäys oli hauskaa, mutta haastavaa ja siksi tein myös ihan "perinteisen" videohaastattelun YouTubeen, jotta tekin saatte kuulla Juhan aamukahvilla jakamat Oulun terveiset.

  perjantai 28. elokuuta 2015

  Ekokoulun syyslukukausi alkoi

  Hapsu-hirvi kävi Kuntalassa projektiryhmän kokouksessa
  Hapsu-hirven ja Ekokoulun kuulumisia on kuulemma jo odoteltu. Viime viikolla aloitimme ensimmäisessä palaverissa syyskautemme, joka onkin aika jännittävä: työryhmämme työstää parhaillaan hankesuunnitelmaa, jonka perusteella valtuusto tekee päätöksen Ekokoulun rakentamisesta (tai rakentamatta jättämisestä). He saavat vertailtavakseen kolme vaihtoehtoa:
  1. Aluekyläkoulu, vanhan koulurakennuksen peruskorjaus ja laajennus 
  2. Aluekyläkoulu, uudisrakennus Ekokoulu-konseptilla 
  3. Aluekyläkoulu ns. perinteisessä uudisrakennuksessa
  Tontista kysellään paljon ja se on kyllä yllättänyt meidät itsemmekin - emme helmikuussa osanneet lainkaan kuvitella, miten vaikeaa koululle olisi saada tontti. Asia on kuitenkin viritteillä ja toivon, että meillä on pian kerrottavaa asian tiimoilta.

  Hankesuunnitelmaa siis tehdään, vaikkei tonttipäätöstä vielä olekaan. Jos valtuusto päättää, että Ekokoulu rakennetaan, täytyy odottaa, että tontti on selvillä, ennenkuin kilpailutus- ja hankintaprosessit voidaan aloittaa.

  Arkkitehdillämme Tero Wémanilla on siis aikamoiset haasteet suunnitella rakennusta ilman tarkkaa tietoa tontista. Tiedossa on kuitenkin ihmismäärät, oppilaita 100 (maksimissaan 130), päiväkotiin 36 (maksimissaan 48) paikkaa. Kasvunvaran kanssa koululla olisi siis 178 paikkaa päiväkotilaisille ja oppilaille. Tällä viikolla opettajien kanssa on pidetty taas käyttäjäpalaveri, jossa he pääsivät kommentoimaan tuoreita suunnitelmia. 

  Itse kerroin palaverissa, että blogimme kiinnostaa jo ulkomaita myöten. Jotta mm. Yhdysvalloista, Venäjältä ja Kiinasta tulevilla vierailijoilla olisi jatkossa enemmän luettavaa, tein heille englanninkielisen yhteenvedon Ekokoulusta.  Ensi viikolla hankesuunnitelmasta valmistuu uusi versio ja osa tiimistämme vierailee Oulussa Nova Schola Finlandia vertaisverkoston toisessa seminaarissa saamassa virikkeitä uudenlaisiin oppimisympäristöihin. Tarkoitus on järjestää Nova Schola -seminaari tänä syksynä myös Laukaassa.

  torstai 23. heinäkuuta 2015

  Yle Keski-Suomi Laukaassa  Yle Keski-Suomi vierailee huomenna perjantaina Laukaassa. Ennakkotietojen mukaan luvassa on sukellus vesijetteilyn maailmaan ja tietoa 1700-luvun Laukaasta. Toimittajat Virpi Kotilainen ja Elina Kinos tekevät juttuja satamasta kello 15.00-18.00. Lähetystä voi seurata radio Keski-Suomen taajuudelta 99,3 MHz sekä Yle Areenasta (huom: lähetystä ei tallenneta Areenaan). Hapsu-hirvikin pääsee eetteriin noin kello 16.20. Olehan siis kuulolla!

  Muoks:

  Juttu on kuunneltavissa täältä.

  torstai 2. heinäkuuta 2015

  Ekokoulun tontti ja Laukaan maapoliittinen ohje

  Ekokoulun tonttiasia on vielä aika sumea, mutta
  löysikö Hapsu-hirvi apua Ransun solmukoulusta?
  Tähän blogiin on viimeisen viikon aikaan tullut anonyymejä kommentteja, joissa on kyselty Ekokoulun tontista. Tontista kysyttiin minulta Vuonteen kyläillassakin ja ihmeteltiin sitä, miten kunta hinnoittelee ostamansa maan.

  Laukaan kunnan kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt etsi minulle Laukaan maapoliittisesta ohjeesta aihetta koskevan pätkän. Mutta hetkinen, mikä ihme on "maapoliittinen ohje"?

  Kuntaliiton sivulta löysin määritelmän

  "​Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet.

  Se on hyvä tapa varmistaa maapolitiikan keinojen linjakas ja tehokas hyödyntäminen. Maapoliittisia tavoitteita ovat muun muassa:

  • hyvän ja tavoitteellisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen 
  • kohtuuhintaisen tonttimaan tarjonnan edistäminen 
  • yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen. 

  Maapoliittinen ohjelma antaa tietoa kunnan maankäyttöön liittyvästä toimintapolitiikasta niin tontin hakijoille, maanomistajille, rakennusliikkeille kuin uusille päättäjillekin. Maapoliittinen ohjelma tulisi käydä läpi ja tarvittaessa tarkistaa valtuuston vaihtuessa sekä tarvittaessa kuntastrategian, asunto- ja elinkeinopoliittisten linjausten tarkentuessa tai yleiskaavoituksen niin vaatiessa."

  Ja tässä se Marin lähettämä pätkä:

  "Raakamaan hinnoittelu perustuu vallitsevaan tilanteeseen eikä siinä ennakoida mahdollista tulevaa arvonnousua. Hintaan vaikuttavat ensisijaisesti olosuhdetekijät, kuten olemassa oleva puusto, maaperän kantavuus, rakennukset, ympäristöarvot ja sijainti. Suuntaa-antavana lähtökohtana neuvotteluille ovat alueella aikaisemmin toteutuneet maakaupat, mutta jokainen kauppa neuvotellaan tapauskohtaisesti. Mitä kauempana ollaan asemakaava-alueesta, sitä enemmän raakamaan hinta vastaa maa- ja metsätalousmaan hintaa."

  Laukaan kunta on tehnyt useita tarjouksia, joten toivoa sopii,että lomien jälkeen saamme kertoa positiivisia tonttiuutisia.

  keskiviikko 1. heinäkuuta 2015

  Miten Ekokoulua suunnitellaan

  Hapsu-hirvi seikkaili Vuonteen koululla
  Toukokuun lopulla Arkkitehtipalvelun Tero Weman ja Anna-Liisa Tuoriniemi vastaanottivat opettajavieraita: Vuonteen koululta paikalla olivat Veli-Pekka Ala-Porkkunen, Paula Saranen ja Kaisa Liponen, Tarvaalan koululta Sirpa Pitkänen ja Savion koululta Anna-Kaisa Santanen, Jussi Vilhunen ja Tuula Leppäkari. Tero esitteli heille Ekokoulu-suunnitelmia. Kun vaihtoehtoja oli neljä, saatiin aikaan hyvää keskustelua siitä, millaiset asiat toimivat, mitkä eivät.

  Tero kertoi koulun suunnittelusta myös Vuonteen kyläillassa kesäkuun alussa.


  Opettajien toiveissa oli muun muassa
  • isot ikkunat (yhteys luontoon)
  • oma kotipesä pienille lapsille -pienemmät lapset tarvitsevat omaa rauhallista ja turvallista ympäristöä 
  • musiikkiluokka ruokasalin yhteyteen, jolloin sitä voisi hyödyntää erilaisissa tilaisuuksissa esitystilana tai kuorokorokkeena
  • katosmainen tila ulkona esim. liikuntatuntia varten. Katoksessa saisi olla riittävästi korkeutta, lamput piilossa ja se voisi sijaita erillään koulurakennuksesta. 
  Opettajat kertoivat myös, ettei wlania hyväksytä kaikissa kouluissa, epäillään että se aiheuttaa levottomuutta lapsissa.

  Haastattelin Veli-Pekkaa, Tuulaa ja Juha Tolosta Vuonteen kyläillan yhteydessä asian tiimoilta.


  Suunnittelu jatkuu elokuussa, silloin toivottavasti jo tiedämme, mille tontille koulu tulisi sijoittumaan.

  PS. Tein pikakatsauksen Hapsu-hirven keväästä.

  keskiviikko 17. kesäkuuta 2015

  Ekokoulu-hankkeen kevät oli kiireinen

  Hapsu-hirvi sai katsauksen
  Ekokoulu-hankkeesta, ennenkuin
  siirtyi leikkikentälle hupsuttelemaan
  Koululaiset ja opettajat ovat jo kesälaitumilla ja pian Hapsukin sinne pääsee, sillä Ekokoulu-tiimin viimeinen palaveri ennen kesälomia oli viime torstaina. Johtoryhmä oli kokoontunut edellisenä päivänä ja Antti Tourunen oli tehnyt heille yhteenvedon keväästä:

  Meillä on ollut
  Uutiskynnyskin ylitettiin kahdesti: 

  1. Laukaa-Konnevesi 16.4.2015 Ekokoulu etsii kumppaneita 
  2. Yle Keski-Suomi 21.4.2015 klo 11:17 Maan ensimmäinen ekokoulu odottaa uusia innovaatioita
  Ja blogissakin on riittänyt vipinää 2800 uniikkia vierailijaa ovat tehneet lähes 4000 blogivierailua. Eniten vierailijoita on tullut Helsingistä (822), Jyväskylän seudulta (513) ja Laukaasta (411). Lukijat ovat löytäneet blogiin Facebookin (874), Google-haun (516) ja Laukaan kotisivujen (400) kautta. 


  Huh-huh, sanon minä, aika paljonhan tässä on keritty!

  Vuonteen kyläillassa Hapsu tutustui
  nuorten reppusuunnittelijoiden
  värikkääseen mallistoon.
  Viimeisessä palaverissa sain tehtävän: pistä some laulamaan, kerro, että haemme vielä yrittäjää, joka tekisi päivittäin ruuat koululle ja päiväkodille ja pyörittäisi siinä sivussa omaa bisnestään. Kerro, että perimme vain pientä vuokraa ja että koulun tiloja voi käyttää vaikka juhliin. Laitoin viestiä sekä Twitteriin että Instagramiin #ekokoulu-häsällä, mutta Facebook taisi tässäkin asiassa toimia parhaiten: Mukulaari-ryhmään laitetun viestin ansiosta saimme melkein heti yhteydenoton. Harvoin sitä kunta kellekään tarjoaa lähes riskittömän tavan lähteä yrittäjäksi, joten pidän peukkuja että tärpppää.

  Etsimme toki myös päiväkotiyrittäjää, biokaasutuottajia sekä muita hankkeeseen sopivia yrityksiä. Alustavasti olemme suunnitelleet, että puolet koulun energiasta tulisi auringosta, puolet biokaasusta. Ottakaahan yhteyttä Anttiin elokuun puoliväliin mennessä, niin osaamme tehdä oikeanlaisia tarjouspyyntöjä.

  Ennen kesälomia Ekokoulu-tiimi vetää vielä yhteen kevään aikana kerättyjä tietoja hankesuunnitelmaan, jonka tulee olla valmis syyskuun puoliväliin mennessä. Hankkeen aikataulukin on muuten nyt lisätty blogiin. 

  tiistai 16. kesäkuuta 2015

  Ekokoulu esittäytyi Puukouluseminaarissa toukokuussa

  Puiset Hapsu-hirvet on tehty
  Laukaan kunnan Vattipajassa.
  Hapsuhirvi ja kumppanit vierailevat 19.5.2015 Helsingissä TEM:in ja Tekesin järjestämässä Puukouluseminaarissa kertomassa Laukaan Ekokoulu -hankkeesta.

  Omista puukouluistaan ovat Laukaan lisäksi kertomassa myös Pudasjärvi, Kuhmo, Espoo, Tyrnävä, Pieksämäki ja Petäjävesi. Ekokoulu-tiimi odottaa saavansa tilaisuudesta paitsi uusia hyödyllisiä kontakteja ja myös käytännön oppeja muiden kuntien puukouluhankkeista.

  Ohessa Antti Tourusen esitysmateriaali.
  Ekokoulu puukouluseminaari 4 from Johanna Janhonen

  Ja tässä vielä Vornasen Mikan terveiset seminaarista

  tiistai 9. kesäkuuta 2015

  Kyläilta puhututti Vuonteella

  Kyläillassa nautittiin kyläkoulun tunnelmasta,
  tutkittiin vanhoja todistuksia ja herkuteltiin
  Viime torstaina pidimme kyläillan Vuonteen koululla. Etukäteen meitä jännitti, kuinka paljon ihmisiä saamme paikalle kauniina kesäiltana ja olimme positiivisen yllättyneitä väkimäärästä. Nimilistaan kertyi 55 nimeä, eli oletettavasti meitä oli paikalla noin 60.

  Tiedottajana minua kiinnosti se, mitä kautta ihmiset olivat saaneet tiedon kyläillasta. Osalle tietoa oli tullut useastakin lähteestä ja mitä useammasta lähteestä tieto tavoittaa, sitä herkemmin ihminen varmaan tarttuu toimeen.

  Osallistujat olivat saaneet tietoa seuraavia reittejä pitkin:

  • koulu (20 kpl)
  • tuttava (20 kpl)
  • Laukaa-Konnevesi-lehden ilmoitus (14 kpl)
  • kyläyhdistys (9 kpl)
  • blogi (6 kpl)
  • jostain muualta (5 kpl)
  • Laukaan kunnan Facebook-sivu(3 kpl)
  • Jyväskylän Menoinfo (2 kpl)
  • Laukaan kunnan nettisivu (1 kpl)

  Nyt sopiikin siis kiittää kaikkia tietoa välittäneitä: kyläyhdistysaktiiveja, opettajia, joista osa oli kuulemma kertonut kyläillasta kevätjuhlissa ja ihmisiä, jotka olivat kertoneet tapahtumasta tuttavilleen. Ilman teitä emme olisi tavoittaneet näin paljon ihmisiä! Hankkeen tiedotusta tehdään aika pienellä budjetilla ja siksi kannustankin kaikkia Ekokoulun ystäviä viemään edelleenkin tietoa hankkeesta ja sen etenemisestä omaan tuttavapiiriin. Ja tiesitte kai, että voitte tilata blogikirjoitukset sähköpostiinne (kirjoita osoitteesi blogin oikeasta sivupalkista löytyvään kohtaan ja paina Submit-nappulaa), jotta tavoitamme jatkossa yhä useamman kyläläisen blogin kautta.

  Illan aikana keskustelua herättivät mm. lähiruoka, koulun sijainti ja Ekokoulun tarjoamat mahdollisuudet kyläläisille ja yrittäjille. Ekokoulu nähtiin myös hyvänä mahdollisuutena matkailun kehittämiseen. Hankkeen väkeä yllätti ehkä eniten kommentti, etteivät kaikki ehkä halua laittaa lapsiaan ekokouluun. Hyvä huomio! Tilaisuudessa hanketta yleisesti kannatettiin ja tällaiset palautteet sain vielä tapahtuman jälkeen:

  "Kiitos mahtavasta projektista, tästä tulee kaikille hyvä olo."

  Kyläillassa vaihdettiin ajatuksia,
  otettiin selfieitä Hapsun kanssa
  ja ihasteltiin tulevaa koululaista
  "Upea idea! Ekologisuus ja lähiruoka ovat hienoja asioita, joita pitäisi enemmän kannustaa käyttämään niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Lähiruoka ja yhteistyö paikallisten yritysten kanssa tuo mukaan myös yhteisöllisyyden tuntua. Ajatukset kasvimaista ym. ovat hyviä ja niiden avulla saa oppilaatkin tutustumaan ruuan alkuperään ja oppimaan sen terveellisyydestä. Ulkoisilta puitteiltaan koulusta varmasti tulee hyvä. Vasta tänään sain tietää hankkeesta, joten en tiedä vielä paljoa. Olisi mukava, jos koulun toimintaideaankin sisältyisi yhteisöllisyyden, ekologisuuden ja luonnon sekä toisten ihmisten kunnioittamisen periaatteita. Näissä asioissa voisi kysyä vinkkejä opetukseen esim. luomutiloilta ja erilaisilta eko- ja luomuyhteisöiltä Suomessa. Olisi hienoa saada kotikuntaan niin ulkoa kuin sisältä kestävää kehitystä kunnioittava koulu. Onnea hankkeelle!"

  Katso oheiselta videolta tarkemmin illan esitykset ja käydyt keskustelut.

   

  Ja sana on edelleenkin vapaa: kerro omat kommenttisi alla olevan kommenttikenttään. Ja Antti kaipaa muuten edelleen yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka tuottavat lähiruokaa tai materiaalia biokaasun tuotantoa varten.

  torstai 4. kesäkuuta 2015

  Ekokoulun kyläilta on tänään!

  Onkikilpailujen ja pesäpallon väliin
  mahtuu hyvin yksi Ekokoulun kyläilta!
  Kuulin eilen, että Ekokoulun kyläillan ilmoitusta oli etsitty Jyväskylän Menoinfostakin, joten lisäsin tiedon sinnekin. Myös Laukaan kotisivulla, samoin kuin sen Facebook-sivullakin on tapahtumaa markkinoitu.

  Paikalle toivomme niin koululaisten vanhempia kuin muitakin kyläläisiä, tänään puhumme mm. siitä, millaisia palveluita Ekokoulun kautta voitaisiin tarjota paikallisten(?) yrittäjien toimesta. Ennakkohuhujen mukaan paikalle olisi tulossa  energiayrittäjiä, maanviljelijöitä, kukkayrittäjiä, karjankasvattajia, marjanviljelijöitä, hevosyrittäjiä, myllyn pitäjä ja muitakin oman alansa asiantuntijoita. Hienoa!


  Kyläilta Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kyläläisille 4.6.2015 klo 18.00 aiheena kylien yhteinen koulu, Ekokoulu. Tervetuloa!- Sanna
  Posted by Laukaan kunta - Municipality of Laukaa on Thursday, May 28, 2015
  Nyt odotamme siis suurella jännityksellä kuinka paljon väkeä illalla kohtaamme!

  Jos et pääse paikalle, voit kurkkia jo etukäteen esitysaineistomme tai katsoa jälkikäteen videotallenteemme.

  Pian nähdään!


  maanantai 25. toukokuuta 2015

  Ekokoulu yhdistää kyläläiset ja yritykset

  Hapsu-hirvi kävi palaverin jälkeen
  happihyppelyllä Kuntalan pihalla
  Ekokoulu-hankkeen tiimi palaveerasi taas tänään. Arkkitehtimme Tero Wéman kertoi koulun tilasuunnittelusta ja siitä, millaisia reunaehtoja siinä on. Se, ettei meillä ole vielä tietoa siitä, mille tontille koulu tulisi, eikä sitäkään, tuleeko koulun yhteyteen päiväkotia vai ei (tai milloin se tulee jos tulee) rajoittaa hieman suunnittelua, mutta muuten Teron suunnitelmat ovat jo paljon konkreettisempia kuin mitä ne olivat vielä markkinavuoropuhelun aikaan.

  Juttelimme myös siitä, millaisia kokemuksia tämän kuun aikana pidetyistä teknisistä vuoropuheluista oli saatu. Niiden pohjalta tarkennetaan Ekokoulu-konseptin sisältöä vielä ennen kesälomia (ja asiasta kerrotaan toki täällä blogissakin heti kun mahdollista). Tilapalvelupäällikkö Mika Vornanen ja rakennuttaja Pekka Mikkonen ehtivät antaa aiheesta myös oheisen videohaastattelun.
  Hankkeisiin tehdään aina hankesuunnitelmat ja sellaista mekin aloimme tänään otsikkotasolla suunnittelemaan. Suunnitelman pohjalta Laukaan kunnanvaltuusto tehnee päätöksen (jo) lokakuussa koulun rakentamisesta. Elämme siis jännittäviä aikoja!

  Palaverin lopuksi suunnittelimme kutsua ensi viikolla (torstaina 4.6. klo 18-20) pidettävää kyläiltaa varten. Kutsumme Vuonteen koululle kyläläisiä Saviolta, Tarvaalasta ja tietysti myös Vuonteelta. Kutsu jaetaan Laukaa-Konnevesi-lehden, tämän blogin ja muun somen sekä koulujen ja kyläyhdistysten kautta, joten toivomme, että kutsu tavoittaa mahdollisimman monet. Ne, jotka eivät pääse paikalle, voivat tutustua tilaisuudesta tehtävään videotaltiointiin.

  Paikalle kannattaa tulla, koska siellä:

  • kuulee (toivottavasti!) lisää siitä, mihin koulu sijoitetaan
  • pääsee esittämään omia toiveita ja ideoita siitä, millainen Ekokoulusta pitäisi tehdä ja millaisia palveluita sen yhteydessä voisi tarjota (myydäänkö siellä esimerkiksi biokaasua tai lähiruokaa raaka-aineina tai valmiina annoksina, pidetäänkö siellä kerhoja, leirejä tai juhlia). 
  • kerrotaan lisää yritysten mahdollisuuksista osallistua. Meillähän on haussa ravintoloitsija, päiväkotiyrittäjä, lähiruuan tuottajia ja nyt myös mahdollisesti tuottajia biokaasua varten
  Ekokoulun kyläilta on aika ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa oman kylän elävyyteen, joten suosittelen paitsi tulemaan paikalle myös vinkkaamaan asiasta omille tutuille. Eikös olisi kiva, jos Ekokoulu työllistäisi mahdollisimman monia lähialueen yrittäjiä ja toisi siten uutta elinvoimaa seudulle?

  Kutsusta tuli tällainen (Muoks: klikkaa linkkiä jos liite ei näy, sillä SlideSharessa näytti olevan lisäyshetkellä joku upotusongelma, joka toivon mukaan ratkeaa itsekseen):
  perjantai 15. toukokuuta 2015

  Ekokoulu mietti lähiruokaa JAMK:in johdolla

  JAMK:in Rika, Anu ja Leena
  pääsivät yhteiskuvaan Hapsun kanssa.
  Viime viikolla kerroin, että etsimme Ekokouluun lähiruokaa Keski-Suomesta eli haluamme jutella lähiruuan tuottajien ja ravintolatoiminnasta kiinnostuneiden kanssa siitä, miten Ekokoulu voi käytännössä lisätä lähiruuan osuutta. Jatkoimme ilmoittautumisaikaa ensi viikon tiistain tilaisuuteen maanantaille, joten vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

  Viime viikolla mietimme Ekokoulu-tiimissä lähiruokaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun vetämässä työpajassa. JAMK:ilta paikalla olivat Leena Pölkki, Rika Nakamura, Anu Raulo ja Hilkka Heikkilä, Ekokoulu-tiimistä Antti Tourunen, Juha Tolonen, Ritva Mattila, Jarmo Pasanen ja Johanna Janhonen. Lisäksi mukana oli Laukaan kunnan ruokapalveluesimies Pirjo Haka.

  Mietimme mm. sitä, miksi Ekokouluun halutaan lähiruokaa:
  • se vaikuttaa alueen työllisyyteen
  • se on ekologista - kasvatamme lapsia vastuullisiksi kuluttajiksi, joilla on pienempi hiilijalanjälki (käytämme enemmän lisää kasviksia)
  • lähiruoka on puhdasta, tuoretta ja terveellistä - se on hyvää
  • lähiruuasta voidaan saada vetovoimatekijä (ruuan myyntipiste) - ollaan ylpeitä koulun ruuasta
  Kahdessa ryhmässä ideoimme lähiruokaan liittyviä asioita

  Ensimmäisen ryhmän 4 parasta ideaa olivat:
  1. Yhteistyö ja raaka-ainetoimitukset paikallisten lähiruokatuottajien kanssa: oppilaat voivat ehkä osallistua myös työhön, jotta he näkevät mitä milloinkin tapahtuu (mansikan viljely, kotieläinten kasvatus, viljely); yhteistyökumppaneina kummitilat, Luke, kalanviljelylaitos
  2. Monikäyttöiset tilat: tarvitaan keittiötilat, jotka mahdollistavat lähiruuan käytön (myös koulun omasta puutarhasta/omalta palstalta), lähiruokayrittäjyyden (4H- kerhot koulun tiloissa, ruokakurssejakin voisi järjestää vaikka muille kouluille, keittiö pystyy ottamaan vastaan esim. multaperunoita, monikäyttöiset palvelut myös juhlien/illanviettojen yhteydessä, tarvittaessa yrittäjät voivat käyttää keittiötä/tiloja omaan tuotekehitykseensä)
  3. Oma puutarha: kylä/yrittäjävetoinen; koulun käyttöön, kesäkäyttöön, leirikäyttöön; yhteisöllinen
  4. Leiritoimintaa, kerhotoimintaa; vetäjänä yrittäjä tai kunta, yhdistykset; kasvatuksellinen ote
  Toisessa ryhmässä taas mietittiin seuraavia ideoita: 
  1. Kohtauspaikka ja tapahtumat: Ekokoululla voisi olla leirikeskus, kesäkioski, tilausravintola, kohtaamispaikka, lounaspaikka, astiavuokrausta (yrittäjä tai yhteisövetoista); yhteisöllinen olohuone; yrittäjien työskentelytila 
  2. Eheyttävä koulupäivä - koulutuntien välissä harrastustoimintaa, esimerkiksi välillä hoidetaan puutarhaa pikku tiimeissä; hyötyliikuntaa - käydään vaikka marjassa, haetaan puita laavulle, syötetään kanat; pieniä vapaahetkiä päivän sisällä (jolloin voi tehdä vaikka läksyjä), yrittäjyyskasvatusta tiimeissä (eri-ikäiset hoitaisivat tiloja ja palstaa - kerätään rahaa omaan toimintaan; oppilaskunta omistaa kasvihuoneen). Näin perheille jää enemmän aikaa yhdessäoloon koulun jälkeen, kun ei ole harrastusjuoksua tai läksyjen tekemistä
  3. Lähiruuan myyntipiste: koululla valmistettavan ruuan myynti (kun viet lapsesi kouluun, voit ostaa itsellesi lounaan mukaanvietäväksi tai tulla työpäivän aikana koululle syömään), kylän ylituotanto, esim. omenat myyntiin koululle, lähiruokapörssi, kauppapalvelut (nettitilaukset, jakelu koululta), kouluruokailun ylijäämäruuan myynti
  4. Oma ruuantuotanto: puutarha, kasvihuone, kanat, mehiläiset, sienestys, marjastus - yrittäjä, oppilaat ja kyläläiset 
  Työpajassa puhuttiin mm. tällaisista asioista

  Kullakin idealla on omat vaatimukset tilan käytön suunnitteluun.

   Ekokoulu kohtauspaikkana ja tapahtumapaikkana vaatii seuraavia asioita:

  • Ruokala (yleisilmeessä huomioon että voi toimia juhlapaikkanakin; 100 oppilaan koulu, isohko ruokala, siirreltävät seinät läheisissä luokkahuoneissa; tilan ja ruokailun rauhoittaminen; saadaan lapset arvostamaan yhdessä ruokailua)
  • Terassitila, ulkotila = katettu tila/ ulkoliikuntatila lapsille -kesäteatteri
  • Mediateekki, katsotaan esim. jääkiekkoa, formuloita tai Euroviisuja yhdessä
  • Pieni keittiötila jossa voi tehdä naposteltavaa omalle porukalle
  • Kulunvalvonta tarvitaan (yrittäjä valvoo?)
  • Liikuntahalli (200 neliötä) tulossa;

  Jos Ekokoulu on lähiruuan myyntipiste, tarvitaan 

  • Omat tilat säilytykseen ja jakeluun
  • Pakkaustilat (jos pakataan koululla)
  • Voiko koulukuljetus kuljettaa vihanneksia tiloilta - koululainen taas mukanaan kotiin
  • Yrittäjä omistaa Ekokoulun kellarin ja hoitaa tuotteet sinne pakkaamattomana

  Jos tehdään yhteistyötä (esim. raaka-ainetoimitukset paikallisten lähiruokatuottajien kanssa) tarvitaan

  • Keittiötiloille multatuotteiden käsittelytilat - lisäys 10 neliötä maksimi (voiko olla ulkotila omien juuresten käsittelyyn)
  • Säilytystilat
  • Monikäyttöiset tilat
  • Kokeilukeittiö, käyttökeittiö oppilaille ja muille
  • Säilytystilat keittiölle sekä "kursseille ja muulle käytölle"
  • Perusvälineistö
  • Yhteinen henkilökunnan tila
  • Siirreltävät liedet, muunneltava tila
  • Lajittelua varten tilat
  • Koulutuksia henkilökunnalle (pöytien sovittava niin lapsille kuin aikuisillekin)

  Jos Ekokoululla on oma puutarha, tarvitaan

  • Marjojen ja yrttien kuivurit (omistaja, 4H/kyläyhdistys?)
  • Tuoremehupuristin
  • Tontille tilaa puutarhalle, kasvihuoneelle (10 neliötä opetuskäyttöön)
  • Kasvihuoneelle tarvitaan omistaja/vastuullinen/yrittäjä, muitakin asiakkaita tarvitaan
  • Puutarhavaja, kellari/ kuoppa
  Mitä mieltä olet ideoistamme? Kuulostavatko ne toteuttamiskelpoisilta tai toteuttamisen arvoisilta? Millaisia haasteita niissä näet? Entä tuleeko sinulle mieleen vielä uusia asioita, joita Ekokoulun lähiruokakonseptiin voisi kuulua? 

  PS. Kiitos Leenalle muistiinpanoista, joiden pohjalta tämä kirjoitus on koostettu!

  tiistai 5. toukokuuta 2015

  Haetaan keskisuomalaista lähiruokaa


  Hapsukin oli tyytyväinen
  markkinavuoropuhelun saldoon
  Kuten kerroin, saimme markkinavuoropuheluumme mukavasti väkeä, mutta heidän joukossaan ei toiveistaimme huolimatta ollut yhtään lähiruuan tuottajaa tai Ekokoulun ravintolapalveluista kiinnostunutta yrittäjää. Mutta ei lannistuta, vaan yritetään uudestaan!

  Tavoitteemme on siis ostaa huimat 50% Ekokoulussa käytetystä ruuasta omasta maakunnastamme. Voi tuntua turhan aikaiselta alkaa miettiä ruokaa jo nyt, kun mahdollinen Ekokoulu aloittaa toimintansa vasta syksyllä 2017, mutta rakennuksen suunnittelua varten tarvitsemme jo nyt tietoa lähiruokayrittäjien kiinnostuksesta, toiveista ja tarpeista, jotta osaamme esimerkiksi suunnitella koululle asianmukaiset tuotanto- ja jalostustilat. Ja näitä kokemuksia Laukaan kunta käyttää luonnollisesti myöhemmin muissa hankinnoissaan, lähiruuan osuutta kaikissa Laukaan kouluissa kasvatetaan, jos pilotti onnistuu.

  Harakkako huttua keittää?
  Hapsu miettii myös kenelle
  Ekokoulun vellikello soi
  Järjestämme nyt keskustelutilaisuuden lähiruuan hankkimisesta. Toivomme paikalle
  • ruuantuottajia (alkutuottajat ja jalostajat) ja
  • ravintolayrittäjiä, joita kiinnostaa mahdollisuus pyörittää Ekokoulun ruokapalveluita (koulu, päiväkoti, lounasravintola kylälle ja pitopalvelu juhliin ja muihin tapahtumiin). 
  Tilaisuudessa osallistujat pääsevät esittelemään tuotteitaan meille ja tietysti verkostoitumaan muiden tuottajien kanssa - ehkä teillä ei ole tarpeeksi perunoita sadalle lapselle koko vuodeksi, mutta jos yhdistätte perunalaarinne muiden kanssa niin kaikki ovat tyytyväisiä.

  Keskustelutilaisuudessa voi myös vaikuttaa Ekokoulun hankintaprosessiin ja koko Ekokoulu-konseptiin, johon kuuluu mahdollisesti myös lähiruuanjakelupiste. 

  Keskustelutilaisuus järjestetään tiistaina 19.5. klo 13.00-16.00 Laukaan kunnantalolla (Kokoushuone 1), osoitteessa Laukaantie 14, 41340 Laukaa. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 13.5.15 .

  Jos tunnet keskisuomalaisia ruuantuottajia, vinkkaapa heille tästä! 
  Lisätietoa voitte kysyä Antilta tai Ritvalta.

  Ja tässä vielä Ritvan ja Leena Pölkin eilinen haastelu asian tiimoilta:


  maanantai 27. huhtikuuta 2015

  Ekokoulu-konsepti kiinnosti Sydän-Laukaalla

  Hapsu-hirvellä riitti kavereita
  Viime tiistaina Laukaan Sydän-Laukaan koululle kokoontui noin 40-50 ihmistä kuulemaan mistä ihmeessä Laukaan Ekokoulu-konseptissa on kyse. Olimme hyvin innoissamme siitä, kuinka paljon väkeä paikalle lopulta saapui. Vain lähiruokayrittäjät loistivat poissaolollaan, toivottavasti tavoitamme heidät myöhemmin toista kautta. Osa jätti tulematta kuultuaan, että tilaisuus striimataan. Teknisten ongelmien vuoksi striimi jäi nyt tekemättä, mutta tallenteen löydät tästä bloggauksesta, joten ei hätää. Aikoja teknisiin vuoropuheluihinkin voi vielä kysellä, paikkoja niihin on varattu nyt reilut parikymmentä. Kurkkaa tästä keitä on tulossa!

  Markkinavuoropuhelutilaisuus alkoi ja päättyi vanhaan suomalaiseen tapaan kahvilla ja pullalla, joiden äärellä vaihdoimme vilkkaasti ajatuksia. Nykyaikaisuutta toimme paikalle Hapsu-hirven muodossa - hänen kanssaan otimme monta hauskaa selfietä - eihän tuollaisen nököhampaan vieressä voi vakavana ollakaan.

  Ai Hapsu-hirvi? Mistäs tuo nimi nyt sitten tuli?

  11-vuotias Linnea Savion koululta keksi Hapsu-hirvelle nimen
  Yli satavuotiaita kouluja on vielä käytössä.
  Tehdään Ekokoulustakin pitkäikäinen!
  Tilaisuudesta twiittailtiin maltillisesti, sillä Ekokoulun tausta ja suunnitelmat veivät niin mennessään, ettei kännyköitä muistettu kaivella esiin. Puheenvuorojen jälkeen kävimme vilkasta keskustelua mm. siitä, millainen koulusta tulisi. No sitähän me emme vielä tarkasti tiedä, sillä kaikki vaikuttaa kaikkeen: se, millaiselle tontille rakennamme, se millaisia valintoja teemme. Teknisten vuoropuheluiden tarkoitus on ohjata meitä tekemään parhaita ratkaisuja ennen varsinaisten tarjouspyyntöjen jättämistä. Kunta haluaa kuitenkin, että koulun rakentamiseen käytetään mahdollisimman paljon puuta ja että se on vuositasolla energiaomavarainen.

  Joku harmitteli sitä, että nyt paikalla oli vain aikuisia - missä koululaiset? He pääsevät myös vaikuttamaan suunnitelmiin, esimerkiksi ideoimaan koulun piha-aluetta. Markkinavuoropuhelussa aihetta sivuttiin sen verran, että joku toivoi paikalle katettua aluetta, jossa voi viettää aikaa esimerkiksi sadesäällä.

  Maitohampaansa pudottanut Hapsu ihmetteli
  kahvitaukojen keskustelujen vilkkautta
  Myös yrittäjät olivat ahkerasti äänessä ja he ideoivat mm. Ekokoulun ympärille syntyvää yritysverkostoa. Jotta paikalle kokoontuneet löytäisivät myöhemminkin toisensa, päätettiin, että tilaisuuteen osallistuneiden nimitiedot julkaistaan Ekokoulun blogissa.

  Jos haluatte kertoa Ekokoulu-konseptiin sopivasta yrityksestänne enemmän meille ja muille, olkaa hyvät - kommenttikenttä on auki :).

  Yle Keski-Suomen tekemässä haastattelussa projektipäällikkö Antti Tourunen kertoi, miksi erityisesti vientiin tähtäävien yritysten kannattaa kiinnostua Ekokoulusta kannattaa kiinnostua: Se on mainos ja näyteikkuna – Ekokoulusta voisi tulla tärkeää referenssi yritykselle!

  Ja nyt, katsokaa itse, mistä me oikein puhuimme!  PS. Viimeisen kuukauden aikana blogissamme on vieraillut noin tuhat henkilöä, joista laukaalaisia on 17%. Enemmänkin voisi olla? Jos siis tunnet laukaalaisia, joita Ekokoulu-asia voisi kiinnostaa, vinkkaa heille blogistamme esimerkiksi Facebookissa, sähköpostissa tai ihan vaan kylillä törmätessänne. Kiitos!

  tiistai 21. huhtikuuta 2015

  Terveisiä Ekokoulun markkinavuoropuhelusta

  Tänään on Laukaan Sydänlaukaan koululla Laukaan Ekokoulu-hankkeen markkinavuoropuhelu, johon olemme kutsuneet niin

  • kyläläisiä ja muita koulun tulevia käyttäjiä
  • teemaan liittyviä yrityksiä kuin
  • muitakin asiasta kiinnostuneita
  Kuulolle pääset sinäkin, blogimme lukija, alta löydät tilaisuuden materiaalit. Videotallenne tapahtumasta lisätään tällä viikolla Laukaan kunnan YouTube-kanavalle.


   
  Laukaan ekokoulun markkinavuoropuhelu 2015-04-21 from Johanna Janhonen

  Voit seurata tapahtumaa myös Twitterissä:

  maanantai 13. huhtikuuta 2015

  Tule ensi viikolla Markkinavuoropuheluun!

  Hapsu-hirvikin oli valmistelemassa
  markkinavuoropuhelua
  Ensi tiistaina, 21.4.2015 kello 13 alkaen, on Laukaan Ekokoulu-hankkeen markkinavuoropuhelu, jonne toivomme mukaan mm.
  • yrityksiä ja ihmisiä, jotka voisivat olla jossain roolissa Ekokoulun toteutuksessa tai toiminnassa
  • henkilöitä, joilla on jotain annettavaa suunnitteluun
  • kyläläisiä ja muita ihmisiä, jotka tulevat käyttämään koulun tiloja 
  Antti Tourunen kertoo ao. videossa tarkemmin mm. miltä aloilta yrityksiä kaipaamme.

  Laukaa-Konnevesi-lehden blogissa oli muuten Ekokoulu-aiheinen bloggaus, paperilehteenkin on tulossa juttu.  Ilmoittaudu markkinavuoropuheluun täällä!

  tiistai 7. huhtikuuta 2015

  Opettajien mietteitä koulurakentamisesta


  Nimetön hirvemme innostui ottamaan
  selfien Kastellin Monitoimitalolla abien tekemän
  But first, let me take a selfie - julisteen edessä
  Kuten kerroin, opintomatkallamme Pudasjärvellä ja Oulussa oli mukana opettajia. Viestitellessämme Savion, Vuonteen ja Tarvaalan koulun oppilaiden nimiehdotuksista hirvimaskotillemme, kysyin heiltä myös sitä, millaisia ajatuksia oululaisten opettajakollegoiden työpaikoilla vierailu oli heissä herättänyt.

  On esimerkiksi aika eri asia kuulla, että kouluissa on paljon hukkatilaa pääosin tyhjinä olevien käytävien muodossa, kuin kokeilla itse, miten käytävättömässä koulussa liikutaan luokasta toiseen.

  Mutta päästetään nyt opettajat itse ääneen!

  Tuula Leppäkari Savion koululta totesi, että  "Opintomatka oli mielestäni ilmapiiriltään innostunut ja järjestelyiltään onnistunut." 

  Tunnelmia Ritaharjun monitoimitalolta

  Pekka Järvelä Tarvaalan koulusta taas kirjoitti, että "Ajatuksena koko Ekokoulu-konsepti on erittäin mielenkiintoinen. Se luo monia uusia mahdollisuuksia sekä koulun että koko koulua ympäröivän yhteisön kehittämiseen.Pudasjärven hirsirakennusprojektit todistivat, että hirsi on toimiva ja nykyaikainen rakennusmateriaali myös julkisiin rakennuksiin. Vuonna 2013 valmistunut päiväkoti oli käyttäjäystävällinen ja tunnelmaltaan lämmin ja rauhoittava." 

  Myös Veli-Pekka Ala-Porkkunen Vuonteen koululta piti hirrestä: "Hirsi tuntui mukavalta materiaalilta, se vaimensi hyvin ääntä." 

  "Keskiviikkona tutustuimme uusiin oppimisympäristöihin Oulussa. Oulun uudet monitoimitalot lisäävät koulun yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa kaikkia hyödyttävällä tavalla." (Pekka)

  "Fyysisen oppimisympäristön monet mahdollisuudet avautuivat erilaisissa rakenne- ja tilaratkaisuissa." (Tuula)

  "Monitoimimalli olisi varmasti toimiva Laukaan Ekokoulussa. Opettajan näkökulmasta arvostan erityisesti uutta suunnittelua, jossa oli otettu huomioon erilaiset oppimisympäristöt, jotka mahdollistavat useat eri ryhmittelyt ja työtavat." (Pekka)

  Veli-Pekka listasi asioita, joita koulun suunnittelussa olisi hyvä ottaa huomioon:

  • Koulun käytävät ovat välttämättömiä. 
  • Siivouskin pitää ottaa huomioon. 
  • Käsityöluokasta (teknisentyön ) voisi tehdä monitoimiluokka. 
  • Liikuntasaliin mahdollista yhdistää jokin lisätila, esim. ruokasali.
  • Riittävän suuri monitoimiulkokatos sateen varalle: välitunnit, liikuntatunnit, taksien odotukset. 
  • Muitakin ulkokatoksia tarvitaan, piha-alue ja -välineet ovat oleellisia.

  Kastellin monitoimitalo Oulussa otettiin
  käyttöön viime syksynä
  Tuula taas mietti niin nykyisen Savion koulun mahdollisuuksia kuin tulevaisuuden pedagogiikkaakin:

  "Savion koulun oppimisympäristön mahdollisuudet alkoivat hahmottua uudessa valossa. Täytyy oikein ihmetellä ääneen, miten ennakkoluulottomasti se on suunniteltu jo 1960-luvun alussa. Erilaiset pedagogiset ratkaisut tulevaisuuden oppimisympäristöissä jäivät askarruttamaan mieltä. Toivoisin, että jatkossa järjestetään mahdollisuus perehtyä porukalla niihinkin."

  Opettajillamme on nyt ehkä ainutkertainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen heidän mahdollisesta tulevasta työpaikastaan tulee. Opetussuunnitelmaa ollaan muuttamassa ja se vaikuttaa myös käytettäviin tiloihin. Mutta aika velho saa olla, että osaa ennustaa, millaisia koulut ovat sadan vuoden päästä, siksi koulun suunnittelussa pyritään jo nyt muunneltavuuteen, siihen, että tilaa on tarvittaessa helppo isontaa - tai pienentää, ja käyttää eri tarkoituksiin.

  Lopuksi Pekka kiteyttää hyvin meidän kaikkien ajatukset: "Opintomatka herätti paitsi paljon ajatuksia myös paljon intoa. Meillä on mahdollisuus täällä Laukaassa toteuttaa jotain uutta ja kestävää. Odotan mielenkiinnolla, mitä kaikkea hanke tuokaan tullessaan"

  Onko sinulla mielipiteitä siitä, millainen olisi hyvä Ekokoulu? Kerro ajatuksiasi blogin kommenteissa tai tule mukaan Markkinavuoropuheluumme 21. huhtikuuta.

  maanantai 30. maaliskuuta 2015

  Miten Ekokoulun blogia voi seurata?


  Kun uusia hankkeita perustetaan, perustetaan nillle usein kirjava joukko erilaisia sometilejä. Tässä vaiheessa Ekokoulun virallinen somepresenssi on kuitenkin vain tämän blogin varassa. Blogista tehdään kyllä välillä nostoja Laukaan kunnan Facebook-sivulle, mutta muuten olemme sekä hankkeen työntekijöiden että Ekokoulun ystävien sometilien varassa. Jos siis tykkäät kirjoituksistamme, älä epäröi jakaa niitä eteenpäin! Yksi Ekokoulun tavoitteita on yhteisöllisyyden kasvattaminen, ja tätä voimme harjoitella tekemällä niin hanketta kuin sen blogiakin tunnetuksi kukin omissa verkostoissamme.

  No miten sitten saat tiedon uusista Ekokoulu-bloggauksista? Kurkkaa blogin oikeaa sivupalkkia (ei välttämättä näy mobiililaitteilla ellet erikseen vaihda työpöytänäkymään), josta voit

  • tilata sähköpostit uusista kirjoituksista
  • tilata syötteet uusista kirjoituksista ja kommenteista
  • liittyä blogin Blogger-tilaajien joukkoon (tämä ominaisuus ei toiminut vielä minulla, vaan Google kehoitti minua kokeilemaan myöhemmin uudelleen)

  Lisäksi nostan Ekokoulu-asioita Twitterissä #ekokoulu-avainsanan avulla.

  keskiviikko 25. maaliskuuta 2015

  Ekokoulu aloittaa markkinavuoropuhelun

  Ekokoulusta laitettiin Hilmaan tietopyyntöilmoitus, jota seuraa toivottavasti myöhemmin vielä virallinen hankintailmoitus ja tarjouspyynnön julkaisu. Haluamme aloittaa avoimen vuoropuhelun yritysten ja muiden asianomaisten kanssa, jotta myöhemmin mahdollisesti tehtävä kilpailutus onnistuu mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja voimme yhdessä määritellä konseptin tarkempaa sisältöä. Toivottavasti ja mahdollisesti - teemme nyt töitä sen eteen, että kunnanvaltuusto pääsee syksyllä päättämään, tuleeko kolmen kylän yhteisestä koulusta ekokoulu vai ihan perinteinen koulu.

  Projektimme tavoitteena on kehittää ja demonstroida innovatiivinen kiertotalouteen ja lähipalveluihin perustuva ekokoulukonsepti, jossa yhdistyvät
  • terve ja kestävä rakennus, 
  • kestävästi tuotettu energiahuolto (lähienergia), 
  • lähiruoka ja –liikenne sekä 
  • pedagogisen edelläkävijyyden vaatimat tilaratkaisut. 
  Konsepti pyrkii minimoimaan hiilijalanjäljen sekä tukemaan paikallista yrittäjyyttä ja yhteisöllisyyttä. Kiertotalous ja resurssiviisaus ovat olennainen osa konseptia, joita voidaan hyödyntää myös osana opetuksessa. Lyhyesti: suunnittelemme ekologisesti kestävää koulua 100 oppilaalle 100 vuodeksi. Koulun yhteyteen suunnitellaan myös päiväkotia. Hyvässä tapauksessa rakentaminen alkaa ensi vuonna.

  "Laukaan kunta käynnistää markkinavuoropuhelun ekokoulukonseptin kehittämisestä ja demonstroinnista. Laukaan kunta kutsuu alan yrityksiä, suunnittelijoita sekä asiantuntijoita kuulemaan ja keskustelemaan siitä, millainen voisi olla tulevaisuuden ekokoulukonsepti sekä millaisten palveluiden ja tuotteiden kokeilualustana ekokoulukonsepti voisi toimia."

  Markkinavuoropuhelu järjestetään 21.4.2015 klo 13.00 – 16.00 Sydän-Laukaan koulun auditoriossa, (Saralinnantie 3, 41340 Laukaa). Tilaisuutta voi todennäköisesti seurata myös etänä.

  Tilaisuuden tavoitteena on potentiaalisten toimittajien kartoittaminen ja teknisen vuoropuhelun käynnistäminen hankkeen kehittämisestä ja toteuttamisesta.Workshop-tilaisuudessa kerromme tilaajan tarpeista ja tavoitteista ja alustavista laatumäärityksistä. Osallistujilta toivomme uusia ajatuksia ja näkemyksiä.

  Tilaisuuteen toivotaan hankinnan ja suunnittelun kannalta keskeisen toimitusketjun eri osapuolia kuten yrityksiä, joiden toimintaan kuuluu
  • rakennus- tai talotekniikka,
  • uusituva energia,
  • liikennepolttoaineiden valmistus,
  • lähiruoka (sekä ruuan tuottajat että kouluruuan valmistajat) sekä
  • osallistujia loppukäyttäjistä ja muista sidosryhmistä (esim. päiväkoti), joiden toimintaan tuleva ekokoulu voisi liittyä.
  Workshop-tilaisuuden jälkeen osallistujat voivat sopia kahdenkeskisiä tapaamisia tekniseen vuoropuheluun, jossa keskustellaan hankittavien palveluiden toiminnallisista vaatimuksista ja muista hankintaan liittyvistä yksityiskohdista. Tarkoituksena on myös kartoittaa potentiaalisia tarjoajia, näiden osaamista sekä hinnoittelu- ja toimintamalleja.

  Ilmoittaudu mukaan nyt, jotta osaamme varata riittävästi tarjoilua!

  PS. Tämä kirjoitus pohjautuu Jarmo Pasasen kirjoittamaan Hilma-ilmotukseen.

  Miten Ekokoulun maskotti syntyi

  Tässä blogissa on jo vilahdellut Ekokoulun uusi maskotti. Kun aloin suunnitella Ekokoulun viestintää, halusin tehdä siitä erottuvaa, muistettavaa ja hauskaa ja ehdotin, että ottaisimme käyttöön oman maskotin. Koska Laukaan viestinnässä käytetään jo hirvihahmoa, Ekokoulun maskotti voisi myös olla hirvi. Ja koska koulua tehdään lapsille, hirvikin olisi lapsi, vasa. Kun idea sai kannatusta, tilasimme lapsia puhuttelevan "sarjakuvamaisen hirven vasan" Linda Saukko-Raudalta.

  Vaikka Linda pitelikin kynää, Ekokoulu-tiimillä oli lopulta aika paljon toivomuksia hahmosta. Viime viikon opintoreissulla esittelin tiimille ensimmäisiä hahmotelmia, ja sain palautetta mm. sarvista, lippiksestä, hirven karvoituksesta ja kuonon ja jalkojen (erityisesti polvien) muodosta. Kuvista haluttiin eri käyttötarkoituksia varten myös peilikuvat. Kommenttien perusteella saimme uudet piirrokset, ja tällä kertaa muutoksia haluttiin silmien kokoon, ripsiin, tyylitellyn hahmon väriin jopa liidun asentoon! Mitä useampi kokki, sitä... ? Maanantain palaverissa päätimme viimeiset yksityiskohdat ja nyt olemme lopulta kaikki tyytyväisiä piirroksiin :). Kiitos Lindalle sekä hirvestä että kärsivällisyydestä!

  Maskottimme on nyt siis melkein valmis - siltä puuttuu enää nimi. Nimeämiseen saamme apua Vuonteen, Savion ja Tarvaalan koululaisilta. Joten heipä hei koululaiset, keksikääpä hirvellemme nyt oikein hyvä nimi! Poistimme hirveltä sekä lippiksen että sarvet (liian poikamaisuuden takia) sekä pitkät ripset (tyttömäisyyden vuoksi), joten hirven nimenkin pitäisi olla sukupuoleton niin, että tytöt saavat pitää sitä tyttöhirvenä ja pojat poikahirvenä - tai päinvastoin - jätetään tilaa mielikuvitukselle! Ja koska koulua suunnitellaan sadaksi vuodeksi, hirven nimenkin pitäisi kestää aikaa. Voittajanimen keksijä palkitaan Laukaa-aiheisella tuotepaketilla.

  torstai 19. maaliskuuta 2015

  Opintomatkalla Pohjois-Suomessa

  Tunnelmia Pudasjärven kunnantalolta
  Terveisiä Pudasjärveltä ja Oulusta!

  Ekokoulu-hankkeen väki palasi myöhään eilen illalla kaksipäiväiseltä opintomatkalta. Tiistaina tapasimme Pudasjärvellä kunnantalolla Eero Talalan (tekninen johtaja), Juha Holapan (opetus- ja sivistystoimi) sekä kunnanjohtaja Tomi Timosen.

  Pudasjärvelle rakennetaan valtavaa hirsikampusta, jonka rakentamisesta vastaa Lemminkäinen. Heillä on kumppanina paikallinen toimija, Kontiotuote, jonka toimitusjohtaja Jalo Poijula esitteli meille Kontion toimintaa ja sitä, mitä hyötyjä hirsirakentamisesta saadaan.

  Pikku-Paavalin Päiväkoti Pudasjärvellä
  on hirsikampuksen 1. osa
  Päivähoidon ohjaaja Merja Kemppainen meille esitteli hirsikampuksen ensimmäistä valmiista osaa, johon päiväkodin henkilökunta oli kovin tyytyväinen. Päiväkodin ympärille rakennetaan parhaillaan kampuksen muita osia. Pääsimme silti päivän päätteeksi näkemään jo valmiin kampuksenkin, sillä siitä on tehty hieno 3D-mallinnus, jonka avulla tilan käyttöä voi suunnitella, miettiä vaikka kalusteiden paikkaa etukäteen.

  Pudasjärveltä ajoimme yöksi Ouluun, jossa iltaohjelmaamme kuului toisiimme tutustuminen. Matkassa oli mukana tilapalvelupäällikkö Mika Vornanen, rakennuttaja Pekka Mikkonen, luokanopettajat Veli-Pekka Ala-Porkkunen, Pekka Järvelä, Tuula Leppäkari ja Sirpa Pitkälä, hankinta- ja kehittäispäällikkö Jarmo Pasanen, arkkitehti Tero Wéman, hankekoordinaattori Antti Tourunen, some-asiantuntija ja tiedottaja Johanna Janhonen, sivistystoimenjohtaja Juha Tolonen, vt. kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä sekä Esko Hokkinen (kuljettaja). Opintomatka tuli hyvään saumaan, sillä kahden yhdessä vietetyn päivän jälkeen yhteistyömme noussee uudelle tasolle ja hyvä niin, sillä meillä on paljon tehtävää.

  Pasi Mattila esitteli Pudasjärven
  Hirsikampuksen 3D-mallia
  Keskiviikkona päivän isäntänä toimi Pasi Mattila, joka on toiminut pitkään erilaissa oppimisympäristöhankkeissa. Oulun yliopistolla hän esitteli 3D-mallissa Pudasjärven hirsikampusta ja sitä, miten mallia voi käyttää: se mahdollistaa paitsi tilasuunnittelun myös pelastautumistilanteiden harjoittelun ja etäopiskelun tutussa ympäristössä. Jopa nettisivuja voidaan korvata tällaisellä ympäristöllä, jossa päästään kommunikoimaan niin äänen, videon, chatin kuin työpöydän jakamisen avulla. Meshmoon-tuotteeseen voi tutustua vaikka tämän kevään ITK:ssa.

  Tutustuimme Oulun yliopistolla myös LEAF-tilaan, joka luo uudenlaisia mahdollisuuksia opetuksen tutkimiseen.

  Lounaan jälkeen pääsimme Pasin johdolla
  Leaf-tilassa tutkitaan vuorovaikutusta mm. mikrofoneilla
  ja samalla kameralla, jota Google käyttää kartoissaan
  tutustumaan oululaisiin monitoimitaloihin, Ritaharjuun ja Kastelliin. Kun rakentaminen on kallista, on tärkeää nostaa tilojen käyttöastetta lisäämällä tilojen monikäyttöisyyttä, vähentämällä käytävien määrää ja ottamalla myös aulat hyötykäyttöön.

  Tarkoituksemme on jakaa lisää ajatuksia opintoretkeltämme myöhemmin tässä blogissa.

  Laukaan Ekokouluun liittyvissä asioissa pyrimme käyttämään avainsanaa #ekokoulu, katso lisää matkakuulumisia Twitteristä tai Instagramista! Myös Laukaan kunnan Facebook-sivulle tulee kevään mittaan Ekokoulu-asiaa.